کلیپ های آرامش بخش طبیعت

رابطه طبیعت و استرس

تحقیقات علمی نشان می دهند زمانی که فرد به صدای آب یا نوای وزش باد در کوه و جنگل گوش می دهد،

سطح استرس او به شدت کاهش می یابد

و این کار می تواند در بلند مدت افسردگی و مشکلات روحی او را درمان کند.